Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer wniosku PIO:
Preferowane miejsce wizyty: Wrocław Legnica
Rezerwacja wizyty
Posiadam konto na portalu Przybysz
Zapoznałem się i akceptuję regulamin rezerwacji wizyt
REGULAMIN REZERWACJI „LEGALIZACJA POBYTU - OSOBISTE ZŁOŻENIE WNIOSKU” w DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU
W celu osobistego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wymagana jest wcześniejsza rejestracja terminu wizyty. Oprócz rezerwacji telefonicznej (kontakt z nr tel. 71 340 6309 lub 71 340 6172 w dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00) istnieje również możliwość dokonania rezerwacji wizyty za pomocą powyższego formularza. Rezerwacja wizyty poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dotyczy wyłącznie obywateli Państw Trzecich zamieszkałych na terenie Województwa Dolnośląskiego, którzy w Portalu Informacyjnym dla Cudzoziemców PIO-PRZYBYSZ dostępnym   tutaj  , zarejestrują konto i po wypełnieniu właściwego formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt uzyskają nr PIO (indywidualny kod przypisany do zatwierdzonego formularza wniosku).
Rejestracja użytkowników w Portalu PRZYBYSZ znajduje się tutaj
1. Warunkiem dokonania rezerwacji drogą elektroniczną jest przesłanie wypełnionego powyższego formularza zgłoszeniowego dostępnego. Wymagane dane, które należy podać w formularzu to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer PIO. Należy również wybrać rodzaj zgłoszenia – "złożenie wniosku”. Klient może również określić preferowaną lokalizację miejsca składania wniosku. Cudzoziemcowi, który nie dokona wyboru lokalizacji, zostanie wyznaczony najbliższy z dostępnych we Wrocławiu, Legnicy lub Jeleniej Górze wolnych terminów wizyt.
2. Po przesłaniu wypełnionego formularza należy oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail z informacją o pozytywnej rejestracji oraz datą i godziną umówionej wizyty w Urzędzie.
WAŻNE! W przypadku nieuzupełnienia wszystkich wymaganych danych lub umieszczania w formularzu danych niezgodnych z danymi konta zarejestrowanego w portalu PRZYBYSZ, rezerwacja nie zostanie potwierdzona i nie otrzymają Państwo również informacji zwrotnej.
3. Terminy wizyt są rejestrowane zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń, w związku z powyższym osoba rezerwująca nie ma możliwości wyboru terminu.
W razie wystąpienia sytuacji, w której cudzoziemiec nie będzie osiągalny w danym terminie, należy ponownie przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy., ale z wybranym rodzajem zgłoszenia – „odwołanie rezerwacji”. Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie rezerwacji. Odwołanie rezerwacji jest warunkiem do ponownego wnioskowania o wyznaczenie kolejnego terminu wizyty w celu złożenia wniosku pobytowego.
4. Cudzoziemcy, którzy nie założyli konta oraz nie wypełnili formularza wniosku o pobyt poprzez portal Przybysz i tym samym nie uzyskali numeru PIO, mogą telefonicznie zarezerwować wizytę w celu złożenia wniosku, kontaktując się z numerami tel. 71 340 6309 lub 71 340 6172, w dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00.
5.Rezerwacja wizyty w celu legalizacji pobytu dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (administrator oraz pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja).
6. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
7. Dla rejestracji terminów wizyt nie ustala się limitu. Przy dużej liczbie zgłoszeń, czas oczekiwania na przydzielenie terminu wizyty może się wydłużyć.
8. Dla osoby, której nie udało się umówić terminu osobistego złożenia wniosku dotyczącego legalizacji pobytu, a zgłosi się w ostatnim dniu legalnego pobytu lub w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ostatni dzień legalnego pobytu, możliwa jest konsultacja i szczegółowy instruktaż odnośnie procesu złożenia wniosku (konsultacja w punkcie informacyjno-doradczym FAMI, sala obsługi A stanowisko nr 1, lub telefonicznie pod nr 71 340 60 75).
9. W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w wybranej lokalizacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przed wizyta nalezy podać przesłany w wiadomości mailowej kod rezerwacji.
10. Mając na względzie troskę o jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz szacunek do innych klientów Urzędu uprzejmie prosimy o terminowe stawienie się na umówioną godzinę. Należy uwzględnić ewentualne problemy komunikacyjne. Znaczne spóźnienie wynikające z zaniedbania będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
11. W celu usprawnienia procesu składania dokumentów prosimy o wcześniejsze prawidłowe przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Formularze wniosków dostępne są Sytona DUW lub Portal PRZYBYSZ . Pozwoli to na terminową obsługę umówionych klientów.
12. W wypadku zgłoszenia się na salę obsługi na wyznaczony poprzez system rezerwacji termin bez wypełnionego właściwego dla swojej aplikacji wniosku pobytowego, może to skutkować odmową realizacji wizyty oraz koniecznością zarezerwowania nowej daty spotkania.
Ochrona Danych Osobowych: przeczytajUwaga! Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych